Danh mục

Thanh toán

               Tài khoản chuyển tiền như sau:
Nguyễn Thị Diệu Thuý
số Tk 3203205007564
NH NN và PTNT CN Bắc Nam Định


Nguyễn Thị Diệu Thuý
số Tk 102000939025
NH TMCP Công thương CNTP Nam Định


Nguyễn Thị Diệu Thuý
số Tk 0831000002185
NH VCB CN TP Nam Định


Nguyễn Thị Diệu Thuý
số TK 157388979
ACB CN TP Nam Định


Nguyễn Thị Diệu Thuý
số Tk 48610000018800
NH BIDV CN Thành Nam


Nguyễn Thị Diệu Thuý
số TK 1300 1010 914783
NH Maritimebank CN Nam Định